Centar za korisnike

Poziv za dostavu očitanja

Podsjetnik pred početak sezone grijanja

Informacije za kupce plina koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge (kućanstva)

Ovdje možete dobiti informaciju o Vašoj potrošnji plina (slijedi link):

http://www.hera.hr/hr/iplin/

Opskrbljivač u obvezi javne usluge je Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.

http://www.gpz-opskrba.hr

Tipski ugovori

Ovdje možete preuzeti tipske ugovore namijenjene korisnicima distribucijskog sustava.

Radno vrijeme

Radnim danom: 7:30 – 15:30
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 – 15:30 na tel. 043 / 242 – 360043 / 611 - 330
Hitne intervencije svaki dan: 0:00 – 24:00 na  tel. 0800 1122

Priključenja

Svaki investitor koji ima izgrađenu ili gradi legalnu građevinu ima pravo priključenja na plinsku distributivnu mrežu ako su za to stvoreni tehnički uvjeti u distribucijskom sustavu. Gdje nisu ostvareni tehnički uvjeti izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu financira investitor priključenja (Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava, NN br. 50/18, 88/19, 36/20).

Prilikom podnošenja zahtjeva za priključenje građevine na plinsku distributivnu mrežu potrebno je dostaviti:

 • zemljišno-knjižni izvadak (gruntovni izvadak), ne starije od šest mjeseci
 • kopiju katastarskog plana
 • dokaz o legalnosti građevine (građevinska dozvola objekta koji se priključuje ili drugi odgovarajući akt na temelju kojeg je građevina izgrađena ili se gradi)

(sve mogu biti preslike dokumenata)

 

Hodogram priključenja na plinski distribucijski sustav

Ovdje možete vidjeti što sve morate poduzeti da bi Vašu građevinu priključili na plinski distribucijski sustav.

Zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti

Energetsku suglasnost za priključenje na distribucijski sustav dužan je zatražiti svaki investitor priključka na distribucijski sustav. Energetska suglasnost se izdaje za svako pojedinačno obračunsko mjerno mjesto, a troškove njenog izdavanja snosi investitor priključka.

Zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti možete preuzeti na linku ispod teksta.

Prigovori potrošača

Gradska plinara Bjelovar d.o.o., kao operator plinskog distribucijskog sustava, zaprima samo prigovore vezane za izgradnju plinovoda, kućnih priključaka, radova na unutrašnjoj plinskoj instalaciji, montaži ili zamjeni plinomjera te postupaka pri očitanju plinomjera.
Prigovore po Vašim računima za prirodni plin molimo dostavite Vašem opskrbljivaču!

Prigovore možete dostaviti:

 • Pisanim putem na urudžbeni zapisnik u sjedištu društva u Bjelovaru, Blajburških žrtava 18
 • Putem pošte na adresu:

Gradska plinara Bjelovar d.o.o
Blajburških žrtava 18
43000 Bjelovar

 • Putem obrasca na dnu stranice (u tom slučaju u polje za poruku potrebno je unijeti podatke o adresi i šifri obračunskog mjernog mjesta)
 • Na broj telefaxa 043/241-292
 • Elektroničkom poštom na adresu: reklamacije@gpb.hr

Na vaše pisane prigovore odgovoriti ćemo pisanim putem u roku 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Obrazac


Centar za mirno rješavanje sporova "Medijator"

Prijedlog za pokretanje postupka medijacije

Cjenik nestandardnih usluga

Pogledajte ili preuzmite cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_108_1604.html

Tarifne stavke za distribuciju plina

Sigurnost

Osnovna sigurnosna pravila za korištenje plina:
 • Svi plinski uređaji (bojler, peć, grijalica, štednjak…) moraju se redovito servisirati od strane ovlaštenih servisera. Preporuka je da plinski uređaji za grijanje prostora i pripremu tople vode servisiraju najmanje jednom godišnje
 • Ukoliko korisnik ima plinsko trošilo spojeno u dimnjak obavezan je područnom dimnjačaru omogućiti čišćenje i kontrolu dimnjaka u skladu sa odredbama lokalne samouprave (najmanje jednom godišnje)
 • Ukoliko se rade bilo kakvi zahvati na plinskoj instalaciji uključujuću i radove na plinskom trošilu i dimnjaku korisnik mora angažirati ovlaštene osobe (plinoinstalater, serviser, dimnjačar) da izvrše takve radove. Svi radovi moraju se prijaviti Gradskoj plinari Bjelovar d.o.o. nakon čega će djelatnici iste izvršiti kontrolu i ispitivanje plinske instalacije.
 • Ako korisnik ima atmofersko trošilo, te ukoliko se rade bilo kakve promjene koje utječu na dobavu zraka (ugradnja PVC stolarije, ugradnja kuhinjske nape, ugradnja ventilatora…), potrebno je kontaktirati ovlaštene osobe (plinoinstalater, serviser, distributer plina) radi stručnog savjeta, jer dobava zraka bitno utječe na proces izgaranja kod atmosferskih plinskih trošila.

 

Sigurnosni postupci kada se osjeti miris plina:
 • Odmah ugasiti plamen
 • Odmah otvoriti prozore i vrata, te provjetriti prostoriju
 • Odmah isključiti dovod plina (zatvoriti glavnu plinsku slavinu u plinskom ormariću ili kod plinomjera)
 • Ne uključivati električne uređaje
 • Ne uključivati električnu sklopku
 • Ne izvlačiti električni utikač
 • Ne koristiti telefon u prostoriji
 • Obavijestiti dežurnu službu Gradske plinare Bjelovar d.o.o. uporabom telefona izvan ugroženog područja na tel. 043 / 242 360 ili 0800 1122.

Obveza ispitivanja plinske instalacije

Obaveza ispitivanja plinskih instalacija proizlazi iz Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10) članak 9. kojim je između ostalog propisano:

(1) Operator može puniti plinom plinsku instalaciju samo na temelju ispitnog izvještaja o nepropusnosti i ispravnosti novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine sukladno tehničkoj dokumentaciji plinske instalacije.

(2) Operator prilikom promjene ili umjeravanja plinomjera produžuje ili uskraćuje isporuku plina samo na temelju ispitnog izvještaja o nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine namijenjene za stanovanje, a najmanje jednom u 10 godina, ako drugim propisom nije određen kraći rok.

(3) Potrošač u građevini ili dijelu građevine javne namjene i građevine ili dijela građevine u kojoj se obavlja gospodarska djelatnost dužan je ispitati nepropusnost i ispravnost plinske instalacije najmanje jednom u 5 godina, a operator u tom roku produžuje ili uskraćuje isporuku plina samo na temelju ispitnog izvještaja, ako drugim propisom nije određen kraći rok.

(4) Potrošač je po prethodnoj najavi operatora ili ovlaštene pravne ili fizičke osobe dužan omogućiti nesmetano ispitivanje plinske instalacije iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka u cilju dobivanja ispitnog izvještaja.

 

Važne napomene za korisnike:

Ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija na našem distributivnom području obavlja Gradska plinara Bjelovar d.o.o. pozivom na telefonski broj 043/611-321 ili na e-mail info@gpb.hr  ili ispitivač plinske instalacije koji od Gradske plinare Bjelovar d.o.o. ima dobiveno važeće ovlaštenje.

Ispitivanje instalacija prilikom redovne promjene ili umjeravanja plinomjera, jednom u 10 godina, za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili djelu građevine namijenjene za stanovanje plaća se u okviru fiksne mjesečne naknade od 3,00 Kn, te se ovo redovno ispitivanje ne naplaćuje posebno prilikom zamjene plinomjera.

Dokumentacija za dobivanje ovlaštenja za ispitivanje plinskih instalacija:

Ovlašteni ispitivači plinskih instalacija

Ovdje možete preuzeti popis ovlaštenih ispitivača plinskih instalacija na distributivnom sustavu kojim upravlja Gradska plinara Bjelovar d.o.o.

Ovlašteni izvođači plinskih instalacija

Ovdje možete preuzeti popis ovlaštenih izvođača plinskih instalacija na distributivnom sustavu kojim upravlja Gradska plinara Bjelovar d.o.o.

Ovlašteni izvođači plinskih priključaka

Ovdje možete preuzeti popis ovlaštenih izvođača plinskih priključaka na plinski distributivni sustav kojim upravlja Gradska plinara Bjelovar d.o.o.

Ovlašteni serviseri

Za popis ovlaštenih plinoservisera vašeg plinskog trošila molimo Vas da se obratite dobavljaču kod kojeg ste trošilo nabavili, odnosno ovlaštenom zastupniku plinskog uređaja.

Ovlašteni dimnjačari

Za popis ovlaštenih dimnjačara obratite se nadležnoj jedinici lokalne samouprave.

Grad Bjelovar 043 / 622 000     
Općina Berek 043 / 548 017
Općina Ivanska 043 / 887 141
Općina Kapela 043 / 884 178
Općina Nova Rača 043 / 886 036
Općina Rovišće 043 / 878 079
Općina Severin 043 / 889 010
Općina Štefanje 043 / 778 029
Općina Veliki Grđevac 043 / 461 666
Općina Velika Pisanica 043 / 883 920

Ušteda plina

Postoji više načina na koji možemo uštedjeti potrošnju plina, a mi ćemo vam u ovom tekstu navesti samo neke od najjednostavnijih primjera. Uštedom plina koristeći neke od ovih naputaka štedine ne samo novac, već smanjujete i zagađenje okoliša.

1. Proučite način rada i naučite ispravno rukovati sa plinskim aparatima prilikom ugradnje istih.

2. Kuhanje

 • kuhajte smanjenim plamenom
 • prilagodite plamen veličini posude
 • pripazite da plamen ne kruži oko posude
 • kuhanjem u pokrivenoj posudi možete prepoloviti utrošenu energiju

 

3. Grijanje

 • zagrijavajte samo najpotrebnije prostorije
 • prostor zagrijavajte do temperature koja vam pruža ugodnu toplinu
 • zimi prostorije prozračujte na kratko, širom otvorenih prozora, radije nego stalno sa lagano otvorenim prozorima
 • poboljšavanje toplinske izolacije znatno utječe na manju potrošnju
 • pravilna izvedba dimnjaka je vrlo bitna kao faktor uštede plina

 

4. Topla voda za kupanje

 • otklanjajte nataloženi kamenac (bojleri, peći)
 • podesite nižu izlaznu temperaturu vode, radije nego da toplu vodu morate rashlađivati prilikom tuširanja ili kupanja
 • uštedu možete povećati i stručnim održavanjem i podešavanjem bojlera

Interni tehnički propisi

   Tehnička pravila HSUP

 HSUP P 600, 2. izdanje  Tehnička pravila za projektiranje, izvođenje, uporabu i održavanje plinskih instalacija (popis iznimki-ograničenja u primjeni donijet će se naknadno)
 HSUP P 601.111/2  Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija
 HSUP P 601.113   Tehnička pravila za odorizaciju plina
 HSUP P 590  Tehnička pravila za regulaciju tlaka plina do 5 bar
 HSUP P 591  Tehnička pravila za regulaciju tlaka plina do 5 bar
 HSUP P 650  Tehnička pravila za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih postrojenja za proizvodnju energije

 
   Tehničke upute GPB

 - Kriteriji za procjenu propusnih mjesta na plinovodima i kućnim priključcima radnog tlaka do 4,0 bara
 - Odorizacija plina
 - Plinske instalacije

 
   Tehnička pravila

 TP-G-465/I  Nadzor nad plinskom mrežom s pogonskim tlakom do 4 bara
 TP-G-465/I  Radovi na plinskoj mreži s radnim tlakom do 4 bara
 TP-G-465/I  Plinski detektori i plinski mjerni instrumenti za nadzor nad plinskom mrežom
 TP-G-465/I  Kriteriji za procjenu propusnih mjesta na podzemnim cjevovodima u mjesnoj distribuciji plina

Zajedničke plinske kotlovnice

Sukladno članku 68. stavak 14.-20. Mrežnih pravila distribucijskog sustava (NN 50/18, 88/19, 36/20) za obračunsko mjerno mjesto na kojem se plinom opskrbljuje zajednička kotlovnica iz koje se toplinska energija isporučuje kupcu iz kategorije kućanstvo koji koristi opskrbu u obvezi javne usluge i kupcu koji nije kućanstvo, a da pri tome Predstavnik suvlasnika nije sklopio ugovor o potrošnji toplinske energije s pravnom ili fizičkom osobom koja obavlja djelatnost kupca u skladu sa zakonom kojim se uređuje toplinska energija, operator distribucijskog sustava dužan je ukupnu izmjerenu energiju plina utrošenu za proizvodnju toplinske energije raspodijeliti na energiju plina utrošenu za proizvodnju toplinske energije isporučenu kupcima iz kategorije kućanstvo koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge i na energiju plina utrošenu za proizvodnju toplinske energije isporučenu kupcima koji nisu kućanstvo, te podatke o raspodijeli dostaviti opskrbljivaču plinom uz podatke o očitanju obračunskog mjernog mjesta.
Raspodjela se obavlja na temelju i sukladno Sporazumu o raspodjeli isporučene energije plina.