Kvaliteta plina

 

Zakon o energiji (NN br. 120/12, 14/14, 68/18), Zakon o tržištu plina (NN br. 18/18, 23/20) i Opći uvjeti opskrbe plinom - Tablica3. iz Priloga 2. (NN br. 50/18, 88/19, 39/20) propisuju standardnu kvalitetu prirodnog plina. Praćenje kvalitete prirodnog plina i izvještavanje o istoj u zakonskoj je ingerenciji operatora transportnog sustava (OTS ) tvrtke Plinacro d.o.o. i operatora distribucijskog sustava (ODS) koji svakih 15 dana, sukladno članku 57. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18, 88/19, 36/20), a na osnovu uzoraka prirodnog plina sa primopredajnih mjerno - redukcijskih stanica (PMRS) od strane ovlaštenog laboratorija, dostavlja opskrbljivačima prirodnog plina izvješća o ispitivanju kvalitete plina.

Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri standardnom stanju u kojemu je apsolutni tlak plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperatura plina 288,15 K (15°C).

Praćenje kvalitete prirodnog plina u Gradska plinara Bjelovar d.o.o.
Kvaliteta prirodnog plina prati se na osnovi izvješća o ispitivanju kvalitete plina (polumjesečni izvještaji).