Popis gradova i općina

 

Distribucijsko područjePopis gradova i općina na čijem području trgovačko društvo Gradska plinara Bjelovar d.o.o. obavlja energetsku djelatnost distribucija plina:

  1. Grad Bjelovar
  2. Općina Rovišće
  3. Općina Nova Rača
  4. Općina Veliki Grđevac
  5. Općina Velika Pisanica
  6. Općina Severin
  7. Općina Kapela
  8. Općina Štefanje
  9. Općina Ivanska
  10. Općina Berek