Javna nabava

Registar ugovora

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Sprječavanje sukoba interesa sukladno čl.80. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16)

Temeljem čl.80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Gradska plinara Bjelovar d.o.o. kao sektorski naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa:

ECM d.o.o. Bjelovar , OIB: 80093159299

Hydro Building Systems Croatia d.o.o., OIB: 69973195051